Watch

Home Kursevi Opšti engleski

Opšti engleski

El. pošta Štampa PDF
GENERAL ENGLISH COURSES


        6) Proficiency-C2- Viši napredni kurs (30 dana)
        5) Advanced-C1- Napredni kurs (30 dana)
        4) Upper Intermediate -B2- Viši srednji kurs (30 dana)
        3) Intermediate -B1b- Srednji kurs (25 dana)
        2a) Survival English -B1- Viši konverzacioni kurs (20 dana)
        2) Pre-intermediate -B1a- Pred-srednji kurs (25 dana)
        1a) Basic Survival-A1/A2- Niži konverzacioni kurs (20 dana)
        1) Elementary- A2 – Osnovni kurs (20 dana)
*** Napomena: za upis na bilo koji biznis, strukovni ili specijalni kurs potrebno je znanje opšteg engleskog jezika minimalno iznad nivoa elementarnog kursa.
                       
 ELEMENTARY  (A2 CEFR) PO GSD METODI

                Elementarni kurs trebate da upišete:
•    Ako nemate nikakvo predznanje i počinjete od samog početka
•     Ako  engleski razumete, ali ga govorite slabo ili nikako
•    Ako ste pohađali Starter (početni 1) ili Beginner (početni 2) kurs, jer to nisu nivoi koji predstavljaju znanje jezika. Starter sadrži samo trećinu a Beginner  približno polovinu sadržaja Elementary kursa.
•     Ako  ste engleski odavno učili i zaboravili ste  mnogo toga, obnovite
•     Ako na testu ne pokažete dovoljno znanja za viši nivo, znači da ste nešto bitno propustili na elementarnom nivou i da trebate savladati u potpunosti sve jezičke veštine na tom osnovnom nivou da biste išli dalje na bilo koji sledeći nivo.

       SADRŽAJ ELEMENTARNOG KURSA
Elementarni kurs po GSD metodi je revolucionaran u smislu postupnosti, savremenosti i načinu kombinovanja svih dokazanih i uspešnih pristupa nastavi. Na osnovu rezultata i uspeha GSD metode na našim kursevima, direktor nastave i autor metode, Danijela Bojanić, izabrana je od strane komisije eksperata međunarodne asocijacije profesora engleskog jezika IATEFL, da održi predavanje u Velikoj Britaniji (University of Exeter), aprila 2008 sa temom: ”Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti”. (Google: “An accelerated 20-day English course in the school of future”)
Samo u školi Britanicca Vi zaista počinjete od pravog početka i to postepeno: upoznajete postepeno i po lingvističkom redu pravila za čitanje (IPA), pravilno pisanje, upoznavanje svih vrsta reči u engleskom jeziku;  red reči u engleskom jeziku, osnovna glagolska vremena, šeme prostih, proširenih i složenih  rečenica, upitno-odrične rečenice, osnovne fraze… Vokabular dostiže čak 1100 reči specijalnim metodama mnemo-tehnike: šema, dijagrama, mapa, tabela, slika. Uspostavlja se osnovna konverzacija i pisanje kraćih jezičkih formi do 150 reči: eseji, pisma, opisi, odgovori, zahtevi… Na kraju ćete govoriti o sebi, porodici, poslu, vremenu, novcu, putovati, govorićete o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti bez problema! I sve to za 20 dana svakodnevnog rada umesto za 3, 6 ili 12 meseci!
 
 BASIC SURVIVAL -A1/A2- Niži konverzacioni kurs

Na elementarnom kursu se podjednako obrađuju čitanje, pisanje, razumevanje i govor, da bi se stvorila baza ili temelj za bilo kakvu konverzaciju. Zato je idealno odmah zatim upisati prvi konverzacioni nivo, gde je fokus  na konverzaciji, jer se ne ide dalje u novu gramatiku, već se govor ubrzava, postaje tečan, a fond reči se znatno uvećava. Konverzacioni kurs testira upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom životu, na poslu i putovanju, obrađuje 50 novih tema i 150 različitih situacija, a vokabular je različit i bogat.
Na ovom kursu ponovo se provlači gramatika sa elementarnog kursa kroz  praksu, kroz govor, ali na dva načina: u vidu obaveznih situacija iz knjige i dodatnih potpuno slobodnih razgovora polaznika. Po šemi situacija datih u knjizi, koje diskretno vodi i podstiče predavač- govor se ubrzava, upotrebljavaju se mnoge nove reči. Dakle Vi međusobno razgovarate, a predavač daje tempo, koriguje i usmerava!
Ovo je i obavezni konverzacioni kurs engleskog za sve one koji putuju ili kontaktiraju sa svetom - 100% vežbanja  realnih situacija, fraza i normi ponašanja na poslovnom putu/sastanku, savremen vokabular koji se planski usvaja, jer su kroz knjigu  sistematski selektovane reči bez kojih se prosto ne može započeti razgovor!
 
 PRE-INTERMEDIATE -B1a- Predsrednji kurs
 
Ovaj kurs je neophodan za sve one koji ne žele da ostanu na osnovnom nivou engleskog jezika, koji teže  mnogo sigurnijem i tečnijem govoru sa složenim izrazima, obiljem reči i tema, prvim diskusijama. On je idealan za službenike, studente, srednjoškolce i one koji teže bilo kakvom daljem usavršavanju. Savladavaju se složena glagolska vremena, tipovi složenih zavisnih i nezavisnih rečenica, višesložne reči, složena pravila za čitanje, pišu se svi tipovi eseja, a fond reči raste na preko 2000 pojmova. Uče se i sinonimi, ističe se razlika u formalnom i neformalnom izražavanju. Čitaju se i prevode pravi tekstovi, uči se slaganje vremena u govoru, izražavanje čitavih misli i stavova. Dodatni materijali su interesantni, tako da kurs proleti, a stečeno znanje nam daje krila za više nivoe. Ovo je prvi ozbiljni kurs na kome možemo videti engleski jezik u punoj verziji.

 SURVIVAL ENGLISH -B1- Viši konverzacioni kurs
 
Na ovom kursu čeka nas još složeniji nivo poslovne komunikacije: nastavljamo putovanja i sastanke, na višem nivou - pišemo poslovna pisma, e-mailove, organizujemo seminare, dočekujemo strane partnere.
Sva glagolska vremena i esencijalni vokabular sa srednjeg kursa se uvežbavaju do nivoa tečnog i dovoljno brzog govora koji se očekuje na ovakvom nivou znanja. Ovo je poslednji prag na kome se još može, i mora korigovati Vaš govor, jer se na sledećem – Intermediate (srednjem 2 novou) ne toleriše zamuckivanje i zatezanje u razgovoru na engleskom, prosto zato jer program tog višeg kursa ne dozvoljava polazniku koji je došao nesiguran sa srednjeg 1 nivoa da ravnopravno učestvuje u nastavi na srednjem 2 kursu. Zato je  viši konverzacioni idealan za konačno raščišćavanje situacije što se tiče Vaše realne verbalne sposobnosti tečnog govora. Iz dana u dan kod 90% naših najstidljivijih polaznika razvila se spremnost odgovora na pitanja na engleskom koja Vas bombarduju svakog dana uzastopno, kao i moć brzog odgovora bez mnogo oklevanja. Svakodnovni časovi Vas prosto vežu za engleski jezik i ne daju da se odaljite od materije, sve dok ne pukne jezička barijera sa kojom ste počeli kurs. Ovaj princip je sadržan kroz sve naše kurseve svakodnevnim radom i  jedino takav pristup garantuje uspešnost učenja.

 INTERMEDIATE -B1b- srednji kurs je nastavak predsrednjeg i zajedno čine B1 nivo

Na ovom kursu počinjemo da izražavamo svoje složene misli, stavove, diskutujemo na nivou naučno-obrazovnih tema, svetskih događaja, politike, struke…  Učimo tehnike prevoda, lepog pisanja, razumevanja reči u kontekstu bez pomoći rečnika, čitamo složene tekstove, ubrzavamo govor do  visoke fluentnosti. Intonacija i akcenat rečenice se vežbaju aktivno. Ovo je kurs na kom se radi slaganje vremena, pasivne i uslovne rečenice, upravno-neupravni govor.Na ovom kursu u našoj školi polaznicima se gradivo osvežava i dopunjava sa još tri priručnika, a polaznici dobijaju kreativne zadatke. Na časovima se upotrebljavaju savremena beletristika, časopisi, materijali sa interneta, Wikipedije.

 UPPER INTERMEDIATE – B2 - viši srednji kurs -FCE:
 
       Upoznajemo apsolutno sva glagolska vremena, glagolski     sistem, sve načine i glagolske oblike. Sintaksa je složena, a leksika ulazi u ozbiljne vode  - mi  učimo finese, detalje, sve tipove složenih rečenica, građenje i izvođenje reči,  pišemo eseje od 250-400 reči, upoznajemo književni engleski jezik.Konverzacija je na takvom nivou da je svaku temu moguće postaviti u grupi i rade se različite  jezičke igre, formalni, neformalni razgovori i intervjui.
 Nakon ovog nivoa već se mogu polagati međunarodno priznati ispiti tipa FCE, BEC, IELTS I TOEFL uz naravno dodatne pripreme za svaki od ovih ispita.
Na kursu se koristi čak šest knjiga, a ne samo osnovne knjige. Nastava je veoma bogata, interesantna, tekstovi su autentični a i video materijali se uključuju u tok časa.

 ADVANCED COURSE - C1- napredni kurs- CAE:

Ovaj kurs je kruna učenja engleskog jezika, njime zaokružujemo i spajamo sva dosad stečena znanja, obrađujemo sve aspekte engleskog jezika i uvodimo Vas u početak samostalnog učenja na najvišem nivou u rangu učenja putem kurseva. U okviru knjige obnavljaju se sva glagolska vremena, svi glagolski oblici, zaokružuje se svo stečeno znanje. Dodatna literature u školi Britanika za ovaj nivo su i lektire za čitanje, gramatika za samostalni rad, priručnik za frazalne glagole, idiome i rečnik sa 3000 Oksfordskih termina. Posle ovog kursa možemo se spremati za polaganje CAE Kembridž ispita, za IELTS ili TOEFL, BEC, ILEC, GRE.

 PROFICIENCY- level C2 - viši napredni kurs – CPE

Za ovaj nivo ne postoji klasična knjiga za kurs, već čitav set priručnika i zbirki testova. Ovo je ujedno najviši nivo koji se može postići na kursu. Polaznik ovde pored nastave uključuje u svoj samostalni rad dodatne raznovrsne autentične materijale: filmove, muziku, knjige, lektire, časopise i internet, dok zadatak profesora i dalje ostaje fina korekcija gramatike, govora, stila, intonacije, akcenta, lepog pisanja. Odmah posle ovog nivoa možemo polagati CPE, a veoma uspešno TOEFL, IELTS, BEC, ILEC.

    NAPOMENA: Posle svakog opšteg kursa postoji opcija za upis odgovarajućeg strukovnog ili biznis kursa. Na primer, posle pre-intermediate kursa možete upisati nekoliko različitih biznis nivoa na tom nivou B1, različite strukovne ili specijalne kurseve: možete upisati svaki kurs koji se bazira na programu gramatike i vokabulara koji ste već naučili na opštem nivou. Sem standardnih programa koje radimo, postoje i knjige koje preporučujemo za posebne situacije.
 
ACCELERATE serijal je super-ubrzani program od tri nivoa: Beginner, Elementary, Intermediate- za sve one koji žele da brzo obnove znanje koje nisu koristili godinama. Ovaj serijal nije za one koji se prvi put sreću sa engleskim jezikom. Puno zadataka je za slušanje i rad na času, domaći zadaci su slobodni i kreativni.

CLOCKWISE serijal- na svim nivoima je namenjen nastavi na ubrzanim kursevima, ali sa fokusom na konverzaciji i kratkim lekcijama iz gramatike bez opterećenja- idealan za studente i odrasle na individualnoj nastavi, jer je sa ovim udžbenikom moguće odraditi 90% sadržaja na času!

TALK TIME serijal od tri potpuno nova i savremena kursa za konverzaciju sa opštim temama iz svakodnevnog života. Ima specijalan koncept za forsiranje govora i slušanja sa minimalnim tekstovima a maksimalno slobodnim pravcem konverzacije!

 

*Ukoliko ste izabrali Vaš kurs kliknite ovde:

 

GSD Metoda

gsd metoda
*Za više informacija kliknite na sliku...

      Jezička laboratorija 

*Za više informacija kliknite na sliku...

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Države

54.8%SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA AND MONTENEGRO
18.6% 
8.4%UNITED STATES UNITED STATES
3.3%KUWAIT KUWAIT
2.5%BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA

Posetioci

Danas: 13
Juče: 74
Ove nedelje: 176
Zadnje nedelje: 298
Ovog meseca: 1141
Zadnjeg meseca: 1438
Ukupno: 42259